VI SKÆRER
IGENNEM

StaalService er en del af PI Group Holding. For dig betyder det i praksis, at vi altid kan tilbyde et stort og bredt varesortiment. Det er samtidig din sikkerhed for levering til tiden i en kompromisløs kvalitet. Vores store know-how og mangeårige erfaring i branchen er med til at sikre din virksomhed den bedste pris og det rigtige produkt hver gang. Kontakt os og hør nærmere om de mange muligheder. Vi glæder os til at hjælpe dig og din virksomhed.

FLAMME- OG LASERSKÆRING

Vi har eget skæreri og kan levere emner skåret direkte efter dit ønske - i både små og store serier. En tegning, en skitse eller en skabelon er nok, vi skærer til dine mål.

HVAD VI KAN
GØRE FOR DIG

Flammeskæring
Vi kan tilbyde skæring efter din tegning, skitse eller filer. Det gælder hvad enten det er et enkelt emne eller serieproduktion. Vores moderne CNC-styrede maskiner sikrer en stor ensartethed, og sammen med vores interne kontrol sikrer det en høj kvalitet. Vi er godkendt til at udstede omstemplingsattester af certificerede stålplader.

Laserskæring
Med vores laserskærer kan vi tilbyde mere designfrihed, højere præcision og ensartet kvalitet. Laserskæring sikrer desuden mindre varmepåvirkning og en pæn, oxidfri snitkant. Vi kan skære:

 • Stål: Op til 25 mm
 • Rustfri: Op til 20 mm
 • Aluminium: Op til 12 mm
 • Pladestørrelse: Op til 2.000 x 4.000 mm Tol: +/- 0,1 mm

Plasma
Med vores 2 plasmaanlæg kan vi tilbyde bedre præcision og højre skærehastigheder. Vi kan med 260 amp skære i stål fra 3 til 60 mm.

Kantbukker
Med vores kantbukker kan vi bukke emner i tykkelsen op til 25 mm.
Vi kan bukke op til 4 meters emner med 235 ton. For ensartethed kører vores TRUMABEND kantbukker anlæg med ACB system og vinkelsensor.

Ring endelig ved spørgsmål.

 

Delvis fra eget lager eller fra vore europæiske leverandører leveres hurtigt, stålplader i følgende kvaliteter:
Grade A, HII, CORTEN, DOMEX, St.50, St.60, Elgalv, Aluzink, Rustfri. Stangstål, stålbjælker, rør, profiler og armeringsstål.

 • Dine krav og ønsker

  Et samarbejde med StaalService giver dig adgang til nye muligheder for effektiv levering af bearbejdede emner i stål. Som kompetent under-leverandør kan vi tilbyde dig en lang række effektive løsninger, hvis din virksomhed har kapacitetsproblemer, kan vi for eksempel også tilbyde lagerføring.

  Vi påtager os mange forskellige bearbejdningsopgaver til fast tid og pris. Du kan garantere dine kunder en høj kvalitet, en sikker levering og et attaktivt prisniveau.

  Hos StaalService finder du den nyeste teknologi både indenfor flammeskæring, laserskæring, omstempling, pladeklip og savning.

  Vi kan håndtere tegningsfiler i mange forskellige formater. Dine filer kan indgå direkte i programmeringen af processerne i en række CNC-styrede produktionsenheder.

  StaalService har ikke egen produktion, så vi kan koncentere os om at udvikle og producere optimale løsninger til glæde for dig og dine kunder.

 • Et hav af muligheder

  Et samarbejde med StaalService giver dig adgang til nye muligheder for effektiv levering af bearbejdede emner i stål. Som kompetent underleverandør kan vi tilbyde dig en lang række effektive løsninger, hvis din virksomhed har kapacitetsproblemer, kan vi for eksempel også tilbyde lagerføring.

  Vi påtager os mange forskellige bearbejdningsopgaver til fast tid og pris. Du kan garantere dine kunder en høj kvalitet, en sikker levering og et attaktivt prisniveau.

  Hos StaalService finder du den nyeste teknologi både inden for flammeskæring, laserskæring, omstempling, pladeklip og savning.

  Vi kan håndtere tegningsfiler i mange forskellige formater. Dine filer kan indgå direkte i programmeringen af processerne i en række CNC-styrede produktionsenheder.

  StaalService har ikke egen produktion, så vi kan koncentere os om at udvikle og producere optimale løsninger til glæde for dig og dine kunder.

EN STÅLSAT
LØSNING

Lad vores tegnestue hjælpe dig med din opgave. Vi modtager gerne tegningsfiler via e-mail eller CD.

Du kan levere tegningsfiler i et eller flere af følgende formater: DXF, DWG, SVG, GEO, IGES eller DSTV. Du er altid velkommen til at kontakte os og høre nærmere om de mange muligheder.

Vedlæg din ordre pr. e-mail eller telefax, når du indsender tegningsfiler til os, så er du sikker på at få leveret det helt rigtige produkt.

 

 

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende med- mindre andet udtrykkeligt aftales mellem parterne. Købers egne forretnings- eller indkøbsbetingelser har kun virkning, såfremt de skriftligt er anerkendt af sælger. Ved værkslevering forbeholdes værkets endelige accept af ordren. Leveringsværkets betingelser er gældende for alle leverancer.

Tilbud
Såfremt intet andet er anført, er alle tilbud afgivet fritblivende med forbehold for mellemsalg. Sælger forbeholder sig ret til ændring af prisen ved evt. forøgelse af fragt og told omkostninger såvel i Danmark som i udlandet. Dette gælder også for ekstraordinære indgreb fra statslige eller EU myndigheders side og andre omkostninger som indtræder inden leveringsdatoen, som medfører en forøgelse af det grundlag hvorpå, sælgers kalkulation er foretaget.

Priser
Ifølge den på leveringsdagen gældende prisliste/tilbud. Alle priser er exclusive merværdiafgift, andre skatter og afgifter. Kursbasis er den på tilbuddets dato gældende valutakurs, såfremt intet andet er anført. Sælger forbeholder sig ret til kursregulering efterbetalings-dagens kurs.

Levering
Med mindre andet fremgår af  tilbuddet eller ordrebekræftelsen, sker levering frit tilkørt købers adresse jfr. incoterms 1990. Ved af- bestilling af leverancer er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs for de med afbestillingen forbundne omkostninger. Specielt fremstillede varer tages ikke retur.

Leveringstid
Den angivne leveringstid er med forbehold af forsinkelse som følge af force majeure, arbejdskonflikt, krig, mobilisering, undtagelsestilstand, transport og drift forstyrrelser, beslaglæggelse, valuta restriktioner, manglende eller mangelfulde leverancer fra sælgers leverandører. Ekstraordinære indgreb fra statslige eller EU myndigheder, og enhver anden omstændighed som sælger ikke er herre over. Hvis leveringstiden som følge heraf udskydes udover 3 måneder, kan såvel køber som sælger annullere købet, såfremt dette ikke strider mod leveringsværkets betingelser, uden at det skal anses for misligholdelse fra nogen af parterne. Skyldes forsinkelse andre årsager end angivet ovenfor, er køber dog kun berettiget til at hæve købet, såfremt forsinkelsen må betragtes som væsentlig, og sælger ikke har fortaget levering senest 30 dage efter at have modtaget skriftlig påkrav herom. Køber kan i intet tilfælde kræve erstatning i tilfælde af forsinkelse uanset om forsinkelsen måtte kunne tilregnes sælger.

Betaling
30 dage netto kontant fra leveringsdato, såfremt intet andet er skriftligt aftalt. Sker betalingen ikke rettidigt, er sælger berettiget til at beregne renter af det skyldige beløb inklusiv afgifter med den i ordrebekræftelsen/fakturaen angivne rente. Sælger kan forlange, at køber betaler kontant eller stiller tilfredsstillende sikkerhed for betaling. Såfremt forfaldne beløb ikke betales i rette tid, forbeholder sælger sig ret til at holde iordreværende, ikke leverede leverancer tilbage, indtil køber har berigtiget alle restancer inklusive renter og omkostninger.

Kvalitet/tekniske beskrivelser
Køber er ansvarlig for, at de tekniske data og materialet i sin helhed egner sig til hans behov. De tekniske normer fremgår af tilbuddet, ordrebekræftelsen eller fakturaen. Certifikatet medfølger kun efter aftale. Sælger kontrollerer, at det leverede materiale og certifikatet stemmer overens, certifikatets oplysninger kontrolleres ikke. Er materialet ikke bestilt efter en standard eller med en angiven kvalitetsbetegnelse, vil dette blive leveret som handelsvare uden ansvar for specielle kvalitetskrav.

Emballage
Emballage faktureres særskilt til aftalt pris og tages kun retur efter aftale til angivne beløb ved fragtfri returnering inden 30 dage i brugbar stand.

Leveringsmængde
For den leverede kvantitet forbeholdes en margin af plus/minus 10% på det specificerede kvantum.

Reklamation/mangler
Det påhviler køber, når varerne er leveret, at kontrollere såvel om den leverede mængde er korrekt, som om varen i det hele taget er af den aftalte kvalitet. Mangler og reklamationer skal straks meddeles sælger og påføres fragtbrev/følgeseddel skriftligt senest inden for 8 dage. Såfremt køber inden 6 måneder fra levering dokumenterer, at varer er mangelfulde, påtager sælger sig efter godkendelse af leveringsværket og i overensstemmelse med værkets salgs-betingelser at ombytte de leverede varer med mangelfri varer, eller udbedre de konstaterede mangler, eller at yde køber et afslag i prisen. Køber kan ikke i tilfælde af mangler gøre andre beføjelser gældende mod sælger end ovennævnte. Køber kan således ikke hæve handlen delvis. Køber kan endvidere ikke kræve erstatning, med mindre konstaterede mangler kan henføres til, at sælger har udvist grov uagtsomhed. Eventuelt erstatning kan dog i intet tilfælde kræves til dækning af købers driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab hos køber, selv om sådanne måtte kunne tilregnes sælger.

Produktansvar
Der henvises til leveringsværkets gældende bestemmelser. Sælger påtager sig intet ansvar for følgeskader, med mindre det kan dokumenteres, at skaden kan henføres til, at der fra sælgers side er udvist grov uagtsomhed, i hvilket tilfælde sælgers hæftelse for påførte skader vedvarer i 6 måneder fra varens overgivelse til køber.

Tvistigheder
Uoverensstemmelser vedrørende leverancer fra sælger afgøres ved sælgers værneting og efter Danske Retsregler.

 • Kontaktpersoner

  Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os
  for yderligere information.

  TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV OG VÆR OPDATERET

  Direktør / salg
  Jesper Iversen
  ji@staalservice.dk

 • Kontakt
  Navn *
  Firma
  Adresse
  Postnr.
  By
  Telefon
  E-mail *
  Besked *

  envelope

  TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV OG VÆR OPDATERET

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV OG VÆR OPDATERET